English dansk Deutsch

Lejevilkår

 

LEJEBETINGELSER 2023   lej-1-baad.dk

 

LEJEBETINGELSER: 2023

LEJ-1- BÅD  (www.lej-1-baad.dk) = Udlejer

1.De af udlejer udlejet fartøjer udlejes kun til lejere, der kan dokumentere kendskab til sejlads. Dokumentationen skal på forlangende forevises/afprøves, når båden overtages. Duelighedsbevis skal fremvises afhængig af hvilken båd kan kravet være 2.(de større både)

2.Når bestillingen er modtaget hos udlejer, får lejer tilsendt kontrakt på det ønskede lejemål. Båden er først endelig reserveret, når den underskrevne kontrakt samt første rate på 25 % af lejesummen er modtaget af udlejer. Restsum betales 1 måned før lejestart ligeledes indbetales forsikringsdepositum 1 uge før lejestart.

3.Afbestilles bådlejen indgået i denne kontrakt - må lejebeløbet anses som tabt, medmindre det lykkes at leje båden ud til anden side. Genudlejes båden, tilbagesendes det indbetalte beløb, minus et gebyr på 5% .

4.Minimumsudlejningsperioden er normalt 1 uge, (uden for højsæson kan dette aftales) startende en lørdag. Et lejet fartøj overtages kl. 14.00 den begyndende lørdag og skal afleveres det samme sted/plads, tanket med vand og diesel, senest den afsluttende lørdag kl. 9.00. dog kan andet aftales.

5.Dog skal båden være i havn senest Fredag aften på den rigtige plads . Er det først muligt at være i havn Lørdag formiddag, aftales dette telefonisk med udlejer. Ved forsinket aflevering betales for 1 ekstra dag, såfremt aflevering sker inden kl. 14.00. Ved senere aflevering, godtgør lejer bådejers tab, normalt leje for efterfølgende udlejning.

6.Står det aftalte fartøj ikke til rådighed, på grund af havari, motorskade, eller andet forhold som gør at bådejer ikke finder det forsvarligt eller muligt at udleje fartøjet, stiller udlejer så vidt muligt et andet tilsvarende fartøj til rådighed. Kan udlejer ikke indenfor 24 timer stille et tilsvarende fartøj til rådighed, vil det fulde indbetalte lejebeløb blive tilbagebetalt og lejer har herefter ingen yderligere krav mod udlejer.

7.Lejeperioden kan normalt ikke forlænges, efter at båden er overtaget. I tilfælde hvor lejer på grund af vejrforhold eller andet af bådlejer upåvirkelig, er nødsaget til at forlænge lejeperioden ud over det aftalte tidspunkt, skal aftale herom indgås med udlejer straks det er muligt før det aftalte afleveringstidspunkt på grund af kommende lejere . Sker forlængelsen af lejemålet på grund af forhold, for hvilke lejer ikke er ansvarlig, er lejer berettiget til efter nærmere aftale med udlejer, at aflevere båden i enhver sikker dansk havn, men må selv bære omkostningerne med transport til det sted hvor lejemålet skulle afsluttes.

8.Lejen dækker alt udstyr, bortset fra brændstof gas og sprit (komfur) der ydes ingen reduktion i den aftalte leje, såfremt enkelte udstyrsdele, der ikke har betydning for sikkerheden, mangler. Lejer er forpligtet til inden afsejlingen at gennemgå udstyrslisten og anmelde evt. mangler.

9.Lejeren er overfor udlejer ansvarlig for sikker navigation, sejlføring og sejlads i øvrigt. Såfremt et uheld indtræffer, må alle relevante oplysninger, herunder navne på implicerede både og disses forsikringsselskaber omgående meddeles til udlejer. Lejer er ansvarlig for manglende forsikringsdækning, som måtte skyldes, at lejer har forsømt at sikre sig disse oplysninger. Det bemærkes vedrørende søkort ombord: Udlejer kan ikke påtage sig ansvar, som følge af fejl på eller mangel på eller opdatering af søkort.

10.Alle fartøjer er fuldt kaskoforsikrede, men lejer skal ved overtagelsen af båden betale et forsikringsdepositum . Dette depositum dækker kaskoforsikringens selvrisiko, samt udgifter foranlediget af skade, tab af udstyr indtruffet under lejemålet, eller som følge af dette. Det indbetalte depositum tilbagebetales lejer ved bankoverførsel efter afslutning  af lejemålet, såfremt ingen skade, tab af udrustning eller krav fra tredjepart er opstået under lejemålet, eller som følge af dette.

11.Udlejer påtager sig intet ansvar for tab af tid eller for udgifter, der kan tilskrives mangler eller defekter ved det lejede fartøj. I påkommende fald må lejer straks ved overtagelsen eller når manglen eller defekten konstateres under lejeperioden, sætte sig i forbindelse med udlejer, som vil søge at lade manglerne udbedre hurtigst muligt –når det lader sig gøre.

12.Lejeren er ansvarlig for at det lejede fartøj er tilstrækkelig bemandet og føres med god sømandskab. Lejer bør være opmærksom på påklædning - og ikke mindst fodtøj - noget fodtøj efterlader sorte striber .

13.Lejeren er ansvarlig for at det lejede fartøj ikke anvendes til formål, der strider mod gældende lovgivning.

14.Før lejeren overtager fartøjet, gennemgås fartøjets udstyr med bådejeren. Såvel udlejer samt lejer underskriver overdragelsesprotokollen. Lejeren skal sikre sig, at evt. fejl og mangler noteres i protokollen. Lejer erkender ved sin underskrift, at båden og dens udstyr er godkendt som værende uden synlige fejl og mangler.
Fartøjet er ved overtagelsen tanket op med brændstof og vand samt rengjordt. Fartøjet skal afleveres i samme stand. er der i lejeperioden opstået fejl eller mangler skal de oplyses ved aflevering .

Ved afleveringen kan udstyrslisten gennemgås på ny. Udlejer er herefter berettiget til at modregne erstatningskrav vedrørende opståede fejl og mangler, eller krav fra tredjepart i depositum, førend dette udbetales.
Såfremt fartøjet ikke er rengjort og opryddet ved afleveringen, forbeholder udlejer sig ret til, for lejers regning at lade fartøjet rengøre/oprydde. Omkostninger herfor udgør normalt mindst kr. 400,-, afhængig af bådens størrelse. Båden betragtes ikke som afleveret, førend rengøring/oprydning/tankning har fundet sted. Omkostningerne i forbindelse med rengøring/oprydning/tankning kan ligeledes modregnes i depositum.

15.Bådlejer hæfter for alle skader på båd og udrustning, også følgeskader, der er forårsaget af bådlejer eller bådlejers besætning og som ikke dækkes af forsikringen. Bådlejer vil sikre at:

1.kun det maximalt antal tilladte personer er ombord.

2.kun under motor at anløbe/afsejle havne.

3.ikke at ændre på båd og udrustning.

4.bådens logbog føres.

5.anløbe og blive i sikker havn ved vindstyrke Max 10 m/s eller mere.

6.båden må ikke videreudlejes.

7.efter eventuel grundstødning eller kollision at anløbe nærmeste havn og underrette udlejer -og få foretaget en grundig undersøgelse af eventuel skadesomfang før videre sejlads. Omkostninger herved bæres af lejer.

N:B: grundstødning oplyses til udlejer.

8.ikke at ankre ved åben kyst uden iagttagelse af størst mulig sikkerhed.

 

9.at sejlføring ikke udsætter mast og rig for overbelastning - skal rebes ned i god tid - rullegenua formindskes ved delvis indrulning. 

10.ikke uden tilladelse at medføre husdyr.

11.dagligt at kontrollere motorens oliestand (manglende olie dækkes ikke af forsikring og er derfor lejers ansvar), samt ikke at sejle for motor ved krængning over 10 grader

12.det er lejers pligt at kontrollere at søventiler til ind og udløb fra toilet er lukkede inden sejlads

13.desuden at søventil til motor er åben inden start af denne .

NB. lyder måske omfattende men er jo reelt i få ord at i afleverer i samme stand som i modtager.
og er ansvarsbevidste omkring håndteringen af båden/ tingene.

Er der spørgsmål omkring lejevilkårene eller bådene i øvrigt - ring venligst  - 30 33 54 91

UDGANGSHAVN  Øer marina - der er desuden adgang til mange faciliteter i området !

Med sejlerhilsen Jan Nielsen

Så sæt sejl på din ferie 2023!

 

Vi har beskæftiget os med  bådudlejning www.lej-1-baad.dk i flere år det  har givet en masse erfaring - som vi  forsøger at udnytte bedst muligt ,og ser da med glæde  flere og flere kunder som kommer igen.

 Bådudlejning Danmark - tidligere  Horsens - NU Øer Marina v/ Ebeltoft  - mange faciliteter - svømmehal indkøbsmulighederr restaurant m/m

 Lej1båd.dk, lej-min-båd.dk, lej-1-baad.dk, lejbåd.dk,www.lej-1-baad.dk, lejbåd.dk, lej en båd.dk,  www.lej-1-baad.dk  båd-udlejning  Øer Marina, Jylland  Maritim ferie Bootverleig Yachtcharter Denmark seatravel by www.lej-1-baad.dk

Bådudlejning  kontakt 30 33 54 91  

 

 
 
 
 
   
                       

 

What do you want to do ?
New mail